O združení

Tilia = lipa. Znak priateľstva, sily, húževnatosti.
Strom, cesta života, spojenie človeka a prírody.
Symbol slovanstva, a pre listy tvaru srdca aj symbol lásky.
 

Občianske združenie Tilia je dobrovoľným združením dospelých, detí a mladých so záujmami (nielen) v oblasti ochrany životného prostredia a komunitného rozvoja. Snažíme sa malými krokmi a vytrvalou "mravenčou" prácou prispieť k tomu, aby región, v ktorm žijeme, bol krajším a lepším miestom pre život ľudí. 

Organizácia bola založená v roku 2003 v Istebnom, v roku 2005 sa jej sídlo presunulo do Rajca v súvislosti s rozvíjaním aktivít a zapájania dobrovoľníkov najmä v tomto regióne. Ťažisko aktivít združenia je v Rajeckej doline. OZ Tilia má 20 členov a zastrešuje Krúžok ochrany prírody a turistiky v Rajci s 30 členmi. Činnosť organizácie je založená na spolupráci s verejnosťou, podporujeme zapájanie rodín, individuálnych dobrovoľníkov, samosprávy. Členovia OZ Tilia vykonávajú činnosť ako dobrovoľníci, organizácia nemá platený personál. 

Hlavné ciele:

 • podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
 • výchova k aktívnemu postoju k životu, ochrane životného prostredia
 • podpora skúseností a zručností , výchova k tolerancii, dobrovoľníctvu a filantropii
 • rozširovanie vzdelanostného, kultúrneho a spoločenského rozhľadu, rozvoj tvorivosti

Činnosť združenia:

 • Krúžok ochrany prírody a turistiky v Rajci (od roku 2003 sa dvakrát do mesiaca stretávajú deti a mládež na turistických výletoch, exkurziách, ekovýchovných aktivitách)
 • Tradičné ovocinárstvo, výsadba stromov - kurzy výsadby a rezu drevín, výsadba ovocných alejí v okolí Rajca, propagácia tradičného ovocinárstva a krajových odrôd 
 • Aktivity v oblasti ochrany prírody, napr. zlepšovanie hniezdnych možností pre vtáctvo, kosenie lúk, monitoring vtáctva, čistenie mokradí, ekovýchovné programy, výsadba zelene...
 • Záhrada za pastoračným centrom – od roku 2005 sme prevzali patronát nad bývalou farskou záhradou s cieľom vytvoriť z nej oddychovo – náučnú zónu v centre Rajca. Viac informácií nájdete v časti Záhrada.
 • Tesárske dielne - v spolupráci s tesárskym majstrom Mirom Čárskym sa už niekoľko rokov partia mladých tesárskych učňov zapája do vytvárania drevených prvkov v záhrade v Rajci a v súčasnosti spolupracujú aj pri niektorých prácach na rekonštrukcii mlyna v Kvačianskej doline.
 • Obnova židovského cintorína v Rajci – s MK Slovenského Orla, na ktorého činnosť OZ Tilia nadviazalo, v spolupráci s mecenáškou aktivít pani Groznerovou, sme odstránili „prales“ na židovskom cintoríne a tak prispeli k jeho rekonštrukcii
 • Monitoring letných kolónií netopierov - v okresch ZA, KM, CA, BY, PU, PB, IL monitorujeme letné kolónie netopierov v podkroviach budov, a následne v zimných mesiacoch v spolupráci so správcami budov vykonávame čistenie podkrovných priestorov od netopierieho guána
 • Ďalšie aktivity – Beh ulicami Rajca, výstavy, spolupráca s miestnymi MVO