Porubskou dolinou s Renetkou a Jonatánkou

Rajecká dolina má priaznivé podmienky pre pestovanie rozmanitých druhov ovocia.  V OZ Tilia sa snažíme nadviazať na tradíciu dávnych miestnych ovocinárov (jedným z nich bol aj kňaz Romuald Zaymus, rajecký rodák). Každoročné výsadby stromov, ako aj ovocinárske kurzy a aktivity, pomáhajú vrátiť ovocné stromy do krajiny a šíriť osvetu. V sobotu 19. 11. 2016 nadšenci, dobrovoľníci, záhradkari i miestni športovci spojili sily a vysadili mladú ovocnú aleju z jabloní a hrušiek popri ceste vedúcej z Rajca do Porubskej doliny.

Fotografie z podujatia nájdete tu.

Výsadba mala aj vzdelávací charakter – účastníci sa naučili základné informácie o tradičnom, prírode blízkom ovocinárstve, domov odchádzali s príručkou k tradičnému ovocinárstvu.  Stretlo sa tu 30 dobrovoľníkov všetkých vekových skupín. Po oboch stranách cesty  spolu zasadili takmer 60 ovocných výpestkov.

Vysadené stromy sú zaštepené na silnorastúcich podpníkoch – jabloňových a hruškových semenáčoch. Tieto silno rastú a hlboko korenia,  zabezpečia teda stromu dlhovekosť a potrebnú samostatnosť aj v horších pôdnych podmienkach. Okrem dlhovekosti alej skrýva aj pestrú skladbu odrôd – takmer 10 odrôd jabloní a 6 odrôd hrušiek. Spomenieme aspoň najväčšie chuťové skvosty - hrušky muškatelky, jablká Malináče z Holovous, či obľúbené Jonatánky. Prvých plodov sa dočkáme najskôr  po 4 rokoch od výsadby. Ovocie v aleji bude dozrievať postupne od polovice júla do konca októbra. Návštevníci idúci alejou si tak budú môcť 4 mesiace v roku natrhať čerstvé a chutné ovocie. Na stromoch budú kovové štítky s názvami odrôd. Alej tak bude mať i náučný charakter a v dobe zrenia ovocia sa stane akousi otvorenou pomlógiou odkrývajúcou staré ovocné poklady. Účastníci brigády ochutnali mnohé odrody už počas sadenia stromov – prekvapili ich jablká s vôňou či chuťou ananásu, malín aj grapefruitu.

Okrem produkcie ovocia však má alej aj ďalšie významy. Vysadením stromov uprostred poľnohospodársky intenzívne využívanej krajiny do nej vnášame pestrosť a stabilný prvok. Predchádzajúca generácia zanedbávala sadenie stromov v otvorenej krajine. Na mnohých miestach je tak krajina fádna, monotónna a druhovo chudobná. Problémom je tiež veterná a vodná erózia pôdy. Plody vysadených stromov sa stanú  taktiež zdrojom potravy pre zver, stromy samotné úkrytom drobných živočíchov a vtáctva.

Ďalšiu starostlivosť o alej zabezpeči OZ Tilia. Je ňou najmä výchovný rez mladých stromov. Nasadenie korún v aleji musí byť  vo väčšej výške –  cestou prechádza i rozmernejšia mechanizácia  lesníkov a poľnohospodárov. Pre  dlhodobú samostatnosť výsadby je zasa nutné rezom vytvoriť pevný základ koruny.  Korunky budeme formovať 4 až 5 rokov. Vyberieme 3 kostrové konáre, ktoré stabilne zapestujeme. Potom už môžeme nechať stromy samostatne rásť. Každoročná starostlivosť potom už nie je nutná.

V budúcnosti chceme pokračovať vo výsadbe aleje v ďalšom úseku. Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek dobrovoľníckou prácou pomohli  zrealizovať  prvú etapu.  Výsadba aleje sa uskutočnila aj vďaka podpore partnerov projektu Mesto Rajec a Agroregión, a. s., ktorí sú vlastníkmi, resp. užívateľmi pozemkov, ktorých sa týka výsadba. Výsadbu finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci projektu Renetka a Jonatánka. Tieto  jabĺčka z večerníčkovej rozprávky dali názov aj ďalším aktivitám projektu OZ Tilia v téme tradičné ovocinárstvo.  Okrem výsadby sme pripravili  premietanie pre verejnosť, tvorivé dielne pre deti,  a v súčasnosti spracúvame informácie o ovocinárskej činnosti Romualda Zaymusa.