Zeleň v Rajci ustupuje investorovi

Na základe žiadosti investora o prenájom pozemkov na účel autoumyvárne Mestské zastupiteľstvo  vyhlásilo 600 m2 mestských pozemkov v Rajci za prebytočný majetok mesta.  Poslanci výmenu zelene za autoumyváreň vnímajú ako službu občanom. Ale pre obyvateľov mesta je dôležité aj to, že mesto stratí ďalšiu verejnú zeleň.

 

Na základe žiadosti investora o prenájom pozemkov na účel autoumyvárne Mestské zastupiteľstvo v Rajci  vyhlásilo 600 m2 mestských pozemkov za prebytočný majetok mesta.  Do verejnej obchodnej súťaže pôjdu pozemky s drevinami a trávou (za mostom cez Rajčanku, pri príjazde od ZA vidno pozemok vpravo od cesty).

Investor pán Cibulka prezentoval projekt výstavby autoumyvárne s tvrdením že chce urobiť pre mesto dobrú vec. Predpokladá, že ročne služby umyvárky využije 40000 - 50000 áut, čo považuje za benefit pre životné prostredie. Povzbudzoval poslancov odobriť zámer, nakoľko podľa neho je v záujme poslancov zlepšiť úroveň služieb v Rajci. Ak takú rétoriku zvolí podnikateľ, a prezentuje svoj zámer ako super vec pre mesto, je to vcelku pochopiteľné. Zvláštne je, že sa o iný pohľad nepokúsili poslanci.

Poslanec Peter Hanus (pedagóg) považuje pozemok za miesto, ktoré je teraz „zarastené, neudržiavané, hnusné...“, ale keďže poslanci majú slúžiť občanom, priestor sa podľa pána Hanusa vybudovaním autoumyvárne skrášli, upraví, opeknie, zlepší sa kolorit vstupu do Rajca... Poslanec Peter Pekara (lesník) tvrdí, že „pozemok teraz absolútne neni využitý“, poslanec Gustáv Mucha vníma priestor v tomto mieste pri vstupe do Rajca ako hrozný. Ďalší poslanci sa venovali skôr dopravnému zaťaženiu a pod. Na zasadnutí MsZ však vôbec nezaznel argument, ktorý bol kľúčový pre nesúhlas komisie výstavby a ŽP s prenájmom: záujem zachovať plochy verejnej zelene v meste.

Komisia výstavby a ŽP prenájom pozemku pod autoumyváreň neodporúčala. Uznesenie komisie však má len odporúčací charakter, a poslanci rozhodli inak (proti zámeru hlasovali len 2 poslanci – Róbert Augustín a Zuzana Žideková, niekoľkí sa zdržali hlasovania).

Umiestnenie autoumyvárne je v súlade s územným plánom, nie je potrebné zaoberať sa ani tým, že vedľa už jedna autoumyváreň stojí - riziko podnikania predsa nesie investor. Nevidíme dôvod argumentovať ani prípadným znečistením vôd (stavebník určite predloží projekt, ktorý čistenie a odvádzanie vody rieši v súlade s platnou legislatívou).

Pre obyvateľov však považujeme za oveľa dôležitejšie toto:

 • Mesto zbytočne stratí zelený priestor. 
  • nie je to vykosený trávnik obklopený tujami (to je pre mnohých predstava zelene), ale plocha s málo kosenou trávou a s drevinami, teda skutočné zelené priestranstvo (je dobré, ak má mesto aj takúto zeleň bez intenzívnej údržby)
  • pozemok prirodzene zachytáva dažďovú vodu (prenájom sa týka cca 600 m2 pôdy, z podstatnej časti bude dažďová voda odvedená do kanála)
  • zeleň je vďaka rozmanitosti drevín útočiskom vtákov, hmyzu – pri súčasnom ústupe zelene a úbytku živočíchov v urbánnom priestore je vhodné takéto biotopy skôr rozširovať, ako likvidovať
  • tieto ostrovčeky v prírody v meste sú dôležitými miestami aj kvôli devastácii poľnohospodárskej krajiny okolo Rajca v ostatných rokoch (zánik remízok, mokradí)
  • dreviny prispievajú k ochladzovania vzduchu mesta, zachytávajú prach a ďalšie látky produkované dopravou
  • významná je estetická funkcia zelene – čo chceme, aby návštevníci videli v Rajci ako prvé? KFTS a bitúnok vľavo, autoumyváreň vpravo... (áno, toto je zrejme aj vec vkusu, očividne nie každý vníma zelené kríky a vysokú trávu ako niečo pekné)
  • pre tých, ktorí považujú plochu len za „zanedbanú lokalitu“ – odporúčam všimnúť si aj iný pohľad na vec – napr.:
 • V prípade zrušenia nájmu v budúcnosti nemôže investor plochu uviesť do pôvodného stavu – dreviny tam „neprilepí“ a ani biodiverzitu v súčasnom rozsahu tam nedokáže vrátiť.
 • Neriešil sa kumulatívny účinok prevádzok a širšie vzťahy v lokalite. Na okolitých pozemkoch vyrástli v ostatných rokoch prevádzky s rozsiahlymi spevnenými plochami (stojiská kamiónov, čerpacia stanica, autoumyváreň), o to horšie je pridať ďalšiu plochu odvodňovanú kanalizáciou. Predpokladáme, že po pozemkových úpravách a premene pozemkov v lokalite Záhumnie na stavebné sa opäť zvýši podiel zastavanej plochy v tejto časti Rajca. Zástavba sa však bude týkať najmä súkromných pozemkov. O to viac je potrebné, aby tie mestské ostali zeleňou. Sú to zdanlivo malé výmery, ale iné nemáme. 
 • Nejde len o tých 600 m2,  ide o princíp. Koľko má mesto takýchto „prebytočných“ plôch, že si môže dovoliť poskytnúť ich na zástavbu? Jednou z priorít mesta má byť naopak hľadať plochy, ktoré premení na zeleň, doplní výsadbou - kvôli občanom. Ich kvalita života závisí aj od podielu zelene v meste. Prenájom zelenej plochy na účel výstavby bude precedensom pre ďalšie žiadosti investorov. Ktorá plocha „padne“ ako ďalšia?
 • Nová prevádzka pri hlavnej ceste bude ďalším dopravným zaťažením.  V modernom meste má mať  prioritu podpora pešej, cyklistickej či hromadnej dopravy, ktorá eliminuje autá z ciest. Nie každý obyvateľ mesta preto vníma službu automobilovej doprave ako službu občanom.
 • Ekonomický efekt prenájmu pre mesto bude okamžitý – nájomné, miestne dane. Vyčísliť prínos zelene v eurách je ťažké (i keď tzv. ekosystémové služby sa už v niektorých krajinách hodnotia). Aj v Rajci je však dosť obyvateľov, ktorí vedia, že peniaze sa dýchať ani jesť nedajú, a ktorí podporu investícií v meste na úkor zelene nepovažujú za poslanie našej samosprávy.

 

Tieto informácie môžu byť pre poslancov inšpiráciou pre kvalitnejšie rozhodovanie pri ďalších možných zámeroch meniť zelené plochy v meste na zastavané pozemky.

V prípade pozemku, ktorý už mesto na prenájom odsúhlasilo, má nasledovať verejná obchodná súťaž – tá ešte môže nastaviť podmienky. Podklady bude MsZ prerokovávať v auguste. Milí poslanci, čo tak umožniť prenájom pozemku, ale bez akéhokoľvek zásahu do zelene? Pretože keby tam chcel niekto napr. chovať včely, zámer by sme určite nenamietali.

Eva Stanková, OZ Tilia

 

Pozn. Na základe žiadosti investora p. Cibulku o prenájom pozemkov na účel autoumyvárne Mestské zastupiteľstvo v Rajci dňa 23. 5. 2019 vyhlásilo 600 m2 mestských pozemkov v Rajci za prebytočný majetok mesta.  Do verejnej obchodnej súťaže pôjdu pozemky vedené ako orná pôda (parc. č. 2124/370, 2124/371, 2124/372 KNC).

 

Pohľad na pozemok od hlavnej cesty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad na pozemok od západu
fotené z odbočky k Agropregionu  (budova na foto vľavo - Vinuta)

 

 

 

 

 

 

 

Takto má vyzerať plánovaná umyváreň (foto z Liet. Lúčky):