Nie sme proti výrubu nebezpečných stromov v Rajci...

... ale chceme, aby (ne)bezpečnosť stromov preukázal odborník.  

Mesto Rajec dostalo žiadosť RKC, Farnosť Rajec, o súhlas na výrub 3 líp pri kostole v Rajci. Dôvodom žiadosti je nevyhovujúci zdravotný stav. OZ Tilia je v tomto správnom konaní účastníkom.

Kvôli názoru na tento výrub sa rajeckí kňazi nášmu združeniu postarali o „reklamu“ vo farských oznamoch. 

Pán farár o. i. tvrdí, že klameme. Pán kaplán počas tretej omše dokonca dramaticky prezentoval aj svoje obavy o životy ľudí, hovoril  o stromoch hroziacich pádom na domov dôchodcov, autá, kočík s bábätkom... spomínal aj aktivistov, médiá... Na objektivitu aj formu vyjadrenia kňazov si farníci urobia názor sami. 

Farské oznamy majú dosah na tisícky ľudí. My v OZ Tilia nemáme takúto možnosť vysvetliť farníkom náš pohľad, resp. uviesť veci na pravú mieru. Preto zverejňujeme reakciu aspoň na webe.

Vo farských oznamoch stojí:  

„Chceme upozorniť Vás, ktorí navštevujete náš farský kostol, aby ste dávali pozor, nakoľko štátne orgány: Krajský pamiatkový úrad aj bezpečnostný technik, potvrdili havarijný, nebezpečný stav líp v areáli kostola zo strany Pastoračného centra. Tieto stromy sú zvnútra bútľavé, zhnité a môžu sa kedykoľvek zrútiť. Môže dôjsť ku tragédii. Na Mesto Rajec sa poslala žiadosť o výrub týchto líp. Fotografie ako aj dokumenty aktuálneho stavu sú na výveske od Pastoračného centra. Zároveň tak reagujeme na vyjadrenie OZ Tília: "Farnosti Rajec však stačil laický pohľad, na základe ktorého považuje tieto 3 stromy za nebezpečné a chce ich vyrúbať," že je klamstvom.“

Napriek tomuto názoru z farského úradu stále tvrdíme, že stromy nemusia byť nebezpečné. Členovia nášho OZ sú lesníci aj environmentalisti, a netrúfneme si povedať, či je jediným riešením pre stromy výrub. Iste, sú znaky, ktoré rozpozná aj neodborník.Vôbec nespochybňujeme dobrý úmysel pána farára a jeho záujem o bezpečnosť ľudí.  Ale pri názoroch na stromy je ľahké mýliť sa. Nie každý bútľavý alebo pokrivený strom je nebezpečný. A absolútna záruka bezpečnosti neexistuje ani u úplne zdravých stromov, nik nemôže na 100 % tvrdiť, že strom alebo konár nespadne. Avšak isté prípustné riziko je potrebné zniesť s ohľadom na pozitíva stromov (veď aj napriek každodenným správam o tragických nehodách na cestách denne sadáme do auta...).

Je pre nás samozrejmé, že preukázateľne nebezpečné stromy je nutné vyrúbať. Na potrebu preveriť stav 3 stromov z dôvodu rizikovosti  sme farský úrad upozornili už v júni 2016 s odporučením zabezpečiť posudok znalca v odbore. Pán farár síce zabezpečil stanoviská, ale tieto nie sú preukázaním nutnosti výrubu. V prípade stromov (a konania vo veci týkajúcej sa ochrany prírody) je relevantným najmä odborný názor od organizácie ochrany prírody (ŠOP SR), súdneho znalca v odvetví ochrana prírody, resp. o nutnosti výrubu stromov rozhoduje na základe odborných podkladov orgán ochrany prírody, ktorým je v tomto prípade Mesto Rajec. Takéto stanoviská, resp. rozhodnutie zatiaľ neexistuje. Samotné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ktorým pán farár argumentuje, obsahuje odporučenie ďalšieho posúdenia stromov pristrojovou technikou (čiže to, čo požadujeme aj my). V zmysle stanoviska KPÚ až po posúdení stromov a nemožnosti kompenzovať vady stabilizačnými opatreniami je možné prípadné odstránenie stromov.

Poznámka k financiám:  Starostlivosť o dreviny je povinnosťou vlastníka.  Radi sme to pre farnosť s OZ Tilia zrealizovali  (v roku 2009 ošetrenie všetkých stromov pri kostole + u niektorých  bezpečnostné viazania, a v júni 2016 opäť ošetrenie stromov arboristom). Zabezpečili sme práce aj ich financovanie, farnosť sa na tom nepodieľala. Preto by výdavky na odborný posudok mohli byť nákladmi, ktoré bude znášať farnosť. Pokiaľ je to však nad finančné možnosti farnosti, sme ochotní zorganizovať zbierku na odborný posudok.

K výrubu sme sa vyjadrili v stanovisku ku správnemu konaniu o výrube, možnosť stiahnuť je tu.

Na komentáre (zaznievajúce aj z kazateľnice) o ľuďoch, pre ktorých sú stromy dôležitejšie ako človek, reagujem len otázkou: Poznáte ich niekto? Prosím, dajte mi na nich kontakt. Lebo ja som sa s takými zatiaľ nestretla... Zato viem presne, pre koho chránime a sadíme stromy. Pre ľudí... pre tých, ktorí tu žijú, aj pre ďalšie generácie.

Eva Stanková, 11. 12. 2016 

 

Z encykliky pápeža Františka LAUDATO SI´

„Naliehavo vyzývam na obnovenie dialógu o svete, v ktorom budujeme budúcnosť planéty.  ... Všetci môžeme spolupracovať ako Božie nástroje na starostlivosti o stvorenie, každý prostredníctvom svojej kultúry a skúsenosti, vlastnými iniciatívami a schopnosťami.“