Aktuálne k stromom pri kostole v Rajci

OZ Tilia je už mimo konania o výrube líp pri kostole v Rajci. Listom doručeným 19. 12. 2016 Mestu Rajec sme dobrovoľne ukončili účasť v tomto správnom konaní.

Byť účastníkom konania vo veci výrubu drevín je možnosť, ktorú nám ako občianskemu združeniu dáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Účastník správneho konania má právo oboznamovať sa so spisom, podávať návrhy, vyjadrovať sa k podkladom rozhodnutia, odvolať sa proti rozhodnutiu atď.

Keďže zástupcovia Farnosti Rajec verejnou komunikáciou ohľadom líp pri kostole posunuli celú záležitosť výrazne mimo odbornú a vecnú diskusiu týkajúcu sa posúdenia stavu stromov, nevidíme dôvod na pokračovanie v účasti v tomto konaní. 

Spôsob, akým sa rozhodli rajeckí kňazi prezentovať tému, u niektorých farníkov vyvolal pochybnosti o obsahu týchto vyjadrení. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas spýtať sa na náš pohľad na vec. Poďakovať chceme aj ľuďom, ktorí sa neboja vytvoriť si vlastný názor, aj keď je niekedy v nesúlade s populárnou verziou.

Zhrnutie k stromom:

Starostlivosť o lipy pri kostole v rámci našich možností zabezpečujeme od roku 2009. Podobne, ako prácu v záhrade za pastoračným centrom, aj starostlivosť o stromy vnímame ako náš skromný podiel na rozmanitom živote rajeckej farnosti. Lipy si teda všímame viac rokov. Na rizikovosť 3 stromov z južnej strany kostola sme tento rok pána farára sami viackrát upozornili (v novembri po opade lístia aj s pripomienkou, že najmä stredný strom nie je v poriadku). Naša komunikácia s farnosťou obsahovala aj návrhy riešení, ponuku pomoci a pod., pričom sme vždy zdôrazňovali, že ak sa preukáže nebezpečný stav stromov, má nasledovať výrub. Súčasne sme však trvali na tom, aby stav stromov vyhodnotil špecialista na bezpečnosť drevín, a aby sa využili dostupné moderné metódy hodnotenia bezpečnosti drevín, nakoľko samotné zistenie bútľavín nemusí byť dôvodom na výrub.

Nielen, že nie sme striktne proti výrubu, ale OZ Tilia ani nemá kompetenciu výrub povoliť alebo zakázať.  Preto sú vyhlásenia o tom, ako bránime výrubu, veľkým nedorozumením. Rovnako je nepochopiteľný účel nástenky v kostole, kde boli pripnuté vety vytrhnuté z kontextu a cielene „zostrihaná“ správa OZ Tilia tak, že sa mení pôvodný zmysel vyjadrení...

K stromom napísala odborné stanovisko odborníčka pamiatkového úradu na zeleň. S ňou sa zhodujeme v názore, že na objektívne posúdenie stromov je potrebné využiť prístrojovú techniku, a až následne rozhodnúť o výrube. Stanovisko KPÚ totiž nie je odsúhlasením výrubu, ale odporučením objektivizovať stav stromov.

Korešpondenciu s farnosťou a dokumenty preukazujúce uvedené tvrdenia nebudeme umiestňovať na web ani nástenky, ale pre prípadných záujemcov sú dokumenty v plnom znení k dispozícii na nahliadnutie u členov OZ Tilia. Boli sme, a naďalej sme, ústretoví voči dialógu s farnosťou (aj v iných témach ako stromy). Veríme, že kňazi rajeckej farnosti sa nebudú k „ochranárom“ a stromom vyjadrovať len počas liturgie, ale pozývame ich nájsť si čas aj na rozhovor tvárou v tvár - s obyčajnými premýšľajúcimi a zároveň veriacimi ľuďmi, ktorí chápu ochranu životného prostredia ako integrálnu súčasť viery (opäť pripomíname encykliku pápeža Františka Laudato si).

Ak sa výrub stromov uskutoční, v prípade súhlasu Farnosti Rajec chceme zrealizovať náhradnú výsadbu stromov pri kostole.

Na záver už len konštatujeme, že udalosti uplynulých týždňov týkajúce sa stromov, sú viac sociologickou sondou do života farnosti, než dendrologickou informáciou o drevinách pri kostole.

Eva Stanková, Ján Veselý, Ladislav Stehlík